David Dwyer (left) coaching in Sao Paulo, Brazil.

David Dwyer (left) coaching in Sao Paulo, Brazil.

David Dwyer (left) coaching in Sao Paulo, Brazil.